Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา ACHE / AKE * | Learniv.com
Learniv.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  ache / ake


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา ache
ake *

B2

infinitive

ache

ake *

อดีตกาล

ached

oke *

กริยาที่ผ่านมา

ached

aken ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น

คำกริยา