Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา BEDRAW | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา bedraw

infinitive

bedraw

อดีตกาล

bedrew

กริยาที่ผ่านมา

bedrawnที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
คำกริยา