ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา besee

infinitive

besee

อดีตกาล

besaw

กริยาที่ผ่านมา

beseen

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
คำกริยา