Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา FORLESE ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forlese **

infinitive

forlese **

อดีตกาล

forlore

กริยาที่ผ่านมา

forlorn** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ

คำกริยา