ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forthcome


infinitive

forthcome

อดีตกาล

forthcame

กริยาที่ผ่านมา

forthcome

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

come

[kʌm]

came

[keɪm]

come
comen

[kʌm]
[kʌmn]
คำกริยา