Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา FORTHLEAP | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forthleap

infinitive

forthleap

อดีตกาล

forthleaped

forthleapt

forthlept *

forthlope *

กริยาที่ผ่านมา

forthleaped

forthleapt

forthlopen ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
คำกริยา