ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forthtell


infinitive

forthtell

อดีตกาล

forthtold

กริยาที่ผ่านมา

forthtold

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
คำกริยา