นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

C1

handwrite

infinitive

handwrite

[ˈhændraɪt]

อดีตกาล

handwrote

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

กริยาที่ผ่านมา

handwritten

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]
   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
คำกริยา