นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

intercut

infinitive

intercut

อดีตกาล

intercut

กริยาที่ผ่านมา

intercut

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
คำกริยา