นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

outfly

infinitive

outfly

อดีตกาล

outflew

กริยาที่ผ่านมา

outflown

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
คำกริยา