Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OUTTHINK | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา outthink

infinitive

outthink

อดีตกาล

outthought

outthinked *

กริยาที่ผ่านมา

outthought

outthinked ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]คำกริยา