Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OUTTHROW | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา outthrow

infinitive

outthrow

อดีตกาล

outthrew

outthrowed *

กริยาที่ผ่านมา

outthrew

outthrowed ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]คำกริยา