Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERGIVE | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overgive

infinitive

overgive

อดีตกาล

overgave

กริยาที่ผ่านมา

overgivenที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

give

[ɡɪv]

gave

[geɪv]

given

[ɡɪvn]
คำกริยา