นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

overgive

infinitive

overgive

อดีตกาล

overgave

กริยาที่ผ่านมา

overgiven

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

give

[ɡɪv]

gave

[geɪv]

given

[ɡɪvn]
คำกริยา