Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERGO ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overgo **

infinitive

overgo **

อดีตกาล

overwent

กริยาที่ผ่านมา

overgone** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
คำกริยา