Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERSEW | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา oversew

infinitive

oversew

อดีตกาล

oversewed

กริยาที่ผ่านมา

oversewn

oversewed

oversewen ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

sew

[səʊ]

sewed

[səʊd]

sewn
sewed
sewen

[səʊn]
[səʊd]
[səʊn]
คำกริยา