Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERSTAND | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overstand

infinitive

overstand

อดีตกาล

overstood

กริยาที่ผ่านมา

overstood

overstanden ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
คำกริยา