Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERSTRING | Learniv.com
Learniv.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  overstring


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overstring

infinitive

overstring

อดีตกาล

overstrung

overstringed *

กริยาที่ผ่านมา

overstrung

overstringed ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

string

[strɪŋ]

strung
stringed

[strʌŋ]
[strɪŋd]

strung
stringed

[strʌŋ]
[strɪŋd]คำกริยา