Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERWET | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overwet

infinitive

overwet

อดีตกาล

overwet

overwetted *

กริยาที่ผ่านมา

overwet

overwetted ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

wet

[wet]

wetted
wet

[ˈwetɪd]
[wet]

wetted
wet

[ˈwetɪd]
[wet]คำกริยา