Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา RERUN | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา rerun

infinitive

rerun

อดีตกาล

reran

กริยาที่ผ่านมา

rerunที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

run

[rʌn]

ran

[ræn]

run

[rʌn]
คำกริยา