Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา RESING | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา resing

infinitive

resing

อดีตกาล

resang

resung *

กริยาที่ผ่านมา

resung

resungen ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

sing

[siŋ]

sang
sung

[sæŋ]
[saŋ]

sung
sungen

[saŋ]
[saŋn]
คำกริยา