Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา SHITE | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา shite

infinitive

shite

อดีตกาล

shited

shit

กริยาที่ผ่านมา

shited

shitที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

shit
shitted
shat

shit
shitted
shat
shitten
คำกริยา