ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา sightsee

infinitive

sightsee

อดีตกาล

sightsaw

กริยาที่ผ่านมา

sightseen

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
คำกริยา