นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

B2

sunburn

infinitive

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

อดีตกาล

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

กริยาที่ผ่านมา

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]
   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

burn

[bɜːn]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]
คำกริยา