ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา toswink

infinitive

toswink

อดีตกาล

toswank

กริยาที่ผ่านมา

toswunk

toswunken

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
คำกริยา