Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา UNDERBIND | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา underbind

infinitive

underbind

อดีตกาล

underbound

กริยาที่ผ่านมา

underbound

underbounden ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound
bounden

[baʊnd]
[[baʊndn]
คำกริยา