Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา UNDERHEW ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา underhew **

infinitive

underhew **

อดีตกาล

underhewed

underhew*

กริยาที่ผ่านมา

underhewed

underhewn* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

hew

[hjuː]

hewed
hew

[hjuːd]
[hjuː]

hewed
hewn

[hjuːd]
[hjuːn]คำกริยา