Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา UNDERPUT ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา underput **

infinitive

underput **

อดีตกาล

underput

กริยาที่ผ่านมา

underput

underputten ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]
คำกริยา