นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

upcast

infinitive

upcast

อดีตกาล

upcast

กริยาที่ผ่านมา

upcast

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
คำกริยา