Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา UPTAKE ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา uptake **

infinitive

uptake **

อดีตกาล

uptook

uptaked *

กริยาที่ผ่านมา

uptaken* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
คำกริยา