Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา WITHGO ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา withgo **

infinitive

withgo **

อดีตกาล

withwent

กริยาที่ผ่านมา

withgone** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ

คำกริยา