ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา withsay

infinitive

withsay

อดีตกาล

withsaid

กริยาที่ผ่านมา

withsaid

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
คำกริยา