Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา ACKNOW ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา acknow **

infinitive

acknow **

อดีตกาล

acknew

กริยาที่ผ่านมา

acknown

acknowen ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
คำกริยา