Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา MISSHOOT | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา misshoot

infinitive

misshoot

อดีตกาล

misshot

กริยาที่ผ่านมา

misshot

misshotten ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

shoot

[ʃuːt]

shot

[ʃɒt]

shot
shotten

[ʃɒt]
[ʃɒtn]
คำกริยา