Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OUTSWIM | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา outswim

infinitive

outswim

อดีตกาล

outswam

outswum *

กริยาที่ผ่านมา

outswum* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

swim

[swɪm]

swam
swum

[swæm]
[swʌm]

swum

[swʌm]คำกริยา