Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OVERDRINK | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overdrink

infinitive

overdrink

อดีตกาล

overdrank

overdrunk *

กริยาที่ผ่านมา

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
คำกริยา