Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา UMBEDRAW ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา umbedraw **

infinitive

umbedraw **

อดีตกาล

umbedrew

กริยาที่ผ่านมา

umbedrawn** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ

คำกริยา