Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา UNDEREAT | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา undereat

infinitive

undereat

อดีตกาล

underate

underet *

กริยาที่ผ่านมา

undereaten* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]
คำกริยา