นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

befight

infinitive

befight

อดีตกาล

befought

กริยาที่ผ่านมา

befought

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought
foughten

[fɔːt]
[fɔːtn]
คำกริยา