Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา OUTTELL ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา outtell **

infinitive

outtell **

อดีตกาล

outtold

outtelled *

กริยาที่ผ่านมา

outtold

outtelled ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
คำกริยา