Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา PROOFREAD | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา proofread

infinitive

proofread

อดีตกาล

proofread

กริยาที่ผ่านมา

proofread

proofreaden ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
คำกริยา