Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา ADRAW** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา adraw**

infinitive

adraw**

อดีตกาล

adrew

กริยาที่ผ่านมา

adrawn** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
คำกริยา