Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา BESPREAD | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา bespread

infinitive

bespread

อดีตกาล

bespread

bespreaded *

กริยาที่ผ่านมา

bespread

bespreaded ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
คำกริยา