Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา FORSWINK ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forswink **

infinitive

forswink **

อดีตกาล

forswank

forswonk

กริยาที่ผ่านมา

forswunk

forswunken** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
คำกริยา