Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา SWINK ** | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา swink **

infinitive

swink **

อดีตกาล

swank

swonk

swinkt *

swinked

กริยาที่ผ่านมา

swunk

swunken

swonken

swinkt *

swinked* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

forswank
forswonk

forswunk
forswunken

toswank

toswunk
toswunken
คำกริยา