Learniv
▷ ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา MISCHOOSE | Learniv.com


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา mischoose

infinitive

mischoose

อดีตกาล

mischose

กริยาที่ผ่านมา

mischosenที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

choose

[tʃuːz]

chose

[tʃəʊz]

chosen

[ˈtʃəʊzən]
คำกริยา