นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

mischoose

infinitive

mischoose

อดีตกาล

mischose

กริยาที่ผ่านมา

mischosen

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

choose

[tʃuːz]

chose

[tʃəʊz]

chosen

[ˈtʃəʊzən]
คำกริยา