นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

redeal

infinitive

redeal

อดีตกาล

redeal

กริยาที่ผ่านมา

redeal

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

deal

[diːl]

dealt

[delt]

dealt

[delt]
คำกริยา